Obchodní podmínky – Krása a vlasy

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

         společnosti Krása a vlasy se sídlem Česákova 425/4, Praha 8, 18200, identifikační číslo: 61825212, zapsané u Úřadu Městské části Praha 8, Úřad městské části, odbor živnostenský, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese krasa-a-vlasy.cz.

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

           1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Krása a vlasy, se sídlem Česákova 425/4, Praha 8, 18200, identifikační číslo: 61825212, zapsané u Úřadu Městské části Praha 8, Úřad městské části, odbor živnostenský, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.krasa-a-vlasy.cz.

            1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

            2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu www.krasa-a-vlasy.cz  je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

            2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků v CZK.

            2.3. Prodávající neprodleně potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

            2.4. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím e-mailu.

            2.5. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí do 14 dnů od převzetí zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit předem prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

            2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

            2.7. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

            3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:              

                               - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 670100-2210626115/6210, vedený u společnosti mBank S.A..

            3.2. Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu doklad o prodeji, který ovšem neslouží jako daňový doklad. Daňový doklad zasílá prodávající písemně (elektronickou poštou) na základě písemného nebo telefonického vyžádání kupujícího.

            3.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

            3.4. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží i vpřípadě nevyzvednutí zásilky uložené u přepravce, bez předchozího oznámení o odstoupení od smlouvy. Kupující může požádat přepravce o prodloužení úložní lhůty zásilky.

            3.5 . V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

            4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo:

                  a) upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

                  b) které podléhá rychlé zkáze

                  c) zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

                  d) v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

                  e) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu pokud porušil jejich původní obal.

             4.2. Kupující má  v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího marcela.knoblochova@krasa-a-vlasy.cz.

             4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

             4.4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

             4.5.Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a  je oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

             4.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

             4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

             5.1. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na stránkách  www.krasa-a-vlasy.cz .

             5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

             5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

             6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, a v době, kdy kupující zboží převzal:

                   a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

                   b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

                   c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

                   d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

                   e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

              6.2. Ustanovení uvedená v čl. 6.1 těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

              6.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

              6.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Kadeřnictví Marcela Knoblochová Příkrá 282/6, Praha 4, 14700, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně na adrese sídla společnosti Davines a vlasy Česákova 425/4, Praha 8, 18200. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

              6.5. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy marcela.knoblochova@krasa-a-vlasy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

              7.1. Poskytnutí osobních údajů, tedy jakýchkoliv údajů, týkajících se určeného nebo určitelného fyzického subjektu, je dobrovolné. Kupující s jejich poskytnutím a zpracováním pro účely objednávky souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám, slouží výhradně pro potřeby evidence a vyřízení objednávek či k informování o novinkách na webu Krasa-a-vlasy.cz.

              7.2. Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

              7.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1. 2016; aktualizace 10.4. 2022