Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Krása a vlasy, se sídlem Česákova 425/4, Praha 8 (dále jen „Krása a vlasy“), IČ: 61825212, si klade za cíl chránit soukromí svých zákazníků. Chci, aby si mí zákazníci mohli být jisti, že s jejich osobními údaji nakládám  v souladu s povinnostmi, které mi vyplývají z platných právních předpisů a chráním je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) představují pravidla, kterými se řídím, když získávám a zpracovávám osobní údaje zákazníků, kteří nakupují produkty nebo využívají služby Krása a vlasy.

1. Jaké osobní údaje zpracovávám?

Vzhledem k povaze služeb, které Krása a vlasy poskytuje svým zákazníkům, získává od nich následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • dodací adresa, případně dále adresa fakturační
  • název obchodní firmy, sídlo, místo podnikání, IČO, DIČ
  • telefonní číslo a kontaktní e-mail

 

Určité technické údaje o zákaznících a návštěvnících webových stránek, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokace apod., mohou být automaticky získány a shromažďovány ze strany Krása a vlasy.

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění bezpečnosti služby a pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů. Pokud zákazník nepožádá o jejich smazání dříve (viz bod 5. těchto Zásad: Jak lze zajisti výmaz osobních údajů?).

2. Kde jsou osobní údaje shromažďovány?

Osobní údaje zákazníků a návštěvníků webových stránek jsou uchovávány centrálně na serveru společnosti Krása a vlasy, který se nachází na území Evropské Unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii. Správcem serveru je společnost poskytující webhosting https://www.webnode.cz.

3. Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Krása a vlasy se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

Veškeré osobní údaje, které zákazník v souvislosti s užíváním zboží a služeb Krása a vlasy poskytuje, jsou zpracovávány automaticky zabezpečeným elektronickým systémem. Z hlediska organizačního zabezpečení chrání Krása a vlasy údaje před neoprávněným přístupem třetích osob, zejména prostřednictvím omezeného přístupu k databázi a osobním údajům, k nimž má přístup pouze Marcela Knoblochová, majitelka a provozovatelka Krása a vlasy, která je vázána povinností mlčenlivosti.

4. Jak používám „cookies“?

„Cookies“ jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v prohlížeči, nebo na hard disku počítače návštěvníka webových stránek Krása a vlasy. Pokud je webová stránka navštívena znovu, „cookies“ povolí identifikaci zařízení návštěvníka a přizpůsobí stránku jeho preferencím. Krása a vlasy neukládá v „cookies“ žádné osobní údaje. Data ukládaná v „cookies“ jsou využita výhradně za účelem fungování služeb Krása a vlasy.

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, má návštěvník právo se rozhodnout, zda povolí „cookies“ na svém zařízení a to prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Návštěvník, který nezměnil nastavení nainstalovaného programového vybavení ve svém počítači, souhlasí s ukládáním „cookies“ ve svém zařízení. Pod textem je uvedeno několik odkazů, které Vám mohou pomoci při konfiguraci „cookies“ v nejčastěji používaných prohlížečích:

Návštěvník může ukládání „cookies“ souborů zabránit také tím, že si otevře webové stránky Krása a vlasy v anonymním režimu. Anonymní režim podporují všechny moderní internetové prohlížeče a v tomto režimu nejsou v prohlížeči ukládány soubory „cookies“.

5. Jak lze zajistit editaci nebo výmaz osobních údajů?

Pokud chce zákazník kompletně smazat celý účet, stačí napsat email na marcela@krasa-a-vlasy.cz. Proces smazání Krása a vlasy účtu je nevratný a je prováděn pouze na žádost zákazníka. Zákazník může být ze strany Krása a vlasy vyzván k ověření vlastnictví účtu dle údajů zadaných při registraci.

Pokud chce zákazník Krása a vlasy konkrétní osobní údaje o jeho osobě, může zaslat žádost na marcela@krasa-a-vlasy.cz. Zákazník může být ze strany Krása a vlasy vyzván k prokázání totožnosti pro ověření, že se osobní údaje vztahují k jeho osobě.

6. Zasílání obchodních sdělení

Krása a vlasy shromažďuje a spravuje e-mailové adresy uživatelů, získané v souvislosti s prodejem jejich výrobků nebo služeb. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách informační společnosti a Krása a vlasy je oprávněna využít tyto pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných výrobků nebo služeb.

Krása a vlasy je povinna poskytnout uživateli možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení na jím zadanou e-mailovou adresu, a to v každém obchodním sdělení. Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je pro zákaníky zcela zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení a datové přenosy.

7. Všeobecné obchodní podmínky

Využívání služeb Krása a vlasy se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které lze najít na https://www.krasa-a-vlasy.cz/obchodni-podminky/...

8. Závěrečná ustanovení

Krása a vlasy si vyhrazuje právo upravovat tyto Zásady i Obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Aktuální verze Obchodních podmínek a Zásad ochrany osobních údajů je vždy k nalezení na webových stránkách www.krasa-a-vlasy.cz.

Zákazník souhlasí s těmito Zásadami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje zákazník, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

Kontaktní údaje Krása a vlasy ve věcech týkajících se těchto Zásad: +420 776 717 075, marcela@krasa-a-vlasy.cz

Vztahy těmito Zásadami výslovně neupravené se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a právním řádem České republiky.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.